Product List

Intermediates:
Products are sorted by name. *See below for Production Disclaimer

| symbol | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Reference ID CAS No Product Name
SPI-0027C846-46-85 Alpha-Androstane-3, 17-Dione
SPI-45265-((2R)-2-AMINOPHENOXY)ETHYL BROMIDE
SPI-005566356-53-45-(2-Aminoethylthiomethyl)Furfuryldimethylamine
SPI-3303BA139756-21-15-(2-ethoxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7h-pyrazolo[4,3-d]-7-pyrimidinone
SPI-0002BF3440-99-15-(3-BROMOPHENYL)-1H-TETRAZOLE
SPI-4542A5(4)-3'-PYRIDYLGLYOXALINE
SPI-1613-5-(4-Amino-3,5-Dichlorphenyl)-3-Tert-Butyl-2-Oxazolidon
SPI-0002V73963-42-55-(4-chlorobutyl)-1-cyclohexyl-1h-tetrazole
SPI-5161190595-67-65-(4-FLUOROPHENYL)-4-PENTENOIC ACID
SPI-2425E149437-76-35-(4'-Fluorophenyl)-5-Oxopentanoic Acid
SPI-23382420-17-95-(4-Hydroxyphenyl)Hydantoin
SPI-0002PB124750-53-45-(4'-methylbiphenyl-2-yl)-1-trityl-1h-tetrazole
SPI-0002BD24994-04-55-(4-methylphenyl)-1h-tetrazole
SPI-2652CB102625-64-95-(Difluoromethoxy)-2-{[(3,4-Dimethoxy-2-Pyridinyl)Methyl]Thio}1H-Benzimidazole
SPI-2652CA102625-62-75-(Difluoromethoxy)-2-{[4-Chloro-3-Methoxy-2-Pyridinyl)Methyl]Thio}1H-Benzimidazole
SPI-0056-5-(Dimethylaminomethyl) Furfuryl Alcohol
SPI-0002CG29515-99-95-(Methylthio)-1H-Tetrazole
SPI-301030566-92-85-(N,N-Dibenzylacetyl)Salicylamide
SPI-1427B28797-48-05,11-DIHYDRO-11-CHLOROACETYL-6H-PYRIDO[2,3-B][1,4]BENZODIAZEPINE-6-ONE
SPI-1427-5,11-Dihydro-6H-Pyrido[2,3-B][1,4]-Benzodiazepin-6-One
SPI-264931113-52-75,5-Dichloro-2,2'-Biphenyldiol
SPI-2272AC77-71-45,5-DIMETHYLHYDANTOIN
SPI-050277-71-45,5-Dimethylhydrantoin
SPI-0002S5117-07-75,5'-Dithio Bis (1-Phenyl-1H-Tetrazole)
SPI-3475C5,6-Diamino-1,3-Di-Allyluracil HCL
SPI-3475A5440-00-65,6-Diamino-1,3-Dimethyluracil
SPI-3475B5,6-Diamino-1,3-Di-N-Propyluracil HCL
SPI-1423KB41667-95-25,6-Dichloronicotinic Acid
SPI-3531AC2107-69-95,6-Dimethoxy-1-Indanone
SPI-19505018-45-15,6-Dimethoxypyrimidin-4-Ylamine
SPI-2616AB582-60-55,6-dimethylbenzimidazole
SPI-1877521-74-45,7-Dibromo-8-Hydroxyquinoline
SPI-0360773-76-25,7-Dichloro-8-Hydroxyquinoline
SPI-3665-5,7-Dihydroxyisoflavone
SPI-0632-5-[[(2-Aminoethylamino)Thio] Methyl-N,N-Dimethyl]-2-Furammethanamine
SPI-3972-5-[4-(5-Ethylpydine-2-Ylethoxy)-Benylide]Thiazoliden-2,4-Dione
SPI-0002PA124750-51-2 5-[4'-(Bromomethyl)[1,1'-Biphenyl]-1-(Triphenylmethyl)Tetrazole]
SPI-3809122320-74-55-[4-[N-(Methyl-2-Pyridinylamino)Ethyl]Benylidene]-2,4-Thiazolid-Inedione
SPI-3425AB105355-26-85-{4-[2-(5-Ethyl-2-pyridyl)ethoxy]benzyl}-2-imino-4-thiazolidinone
SPI-0027EB7148-51-85A-Androst-16-EN-3B-Ol
SPI-0027D-5A-Androstane-17-ONE-3B-Acetate
SPI-0071BC1579-89-15-Acetamido-2-Amino Benzotrifluoride
SPI-0071BG393-12-45-Acetamido-2-Nitrobenzotrifluoride
SPI-018023676-63-35-Acetamidomethyl-4-Amino-2-Methyl pyrimidine
SPI-031540187-51-75-Acetosalicylamide
SPI-0044HP5-acetyl-2,3-dimethylthiophene
SPI-262938205-60-65-acetyl-2,4-dimethylthiazole
SPI-307825961-11-95-acetyl-3-chloroiminodibenzyl
SPI-1912NB5'-ADENOSINE MONOPHOSPHATE MONOSODIUM SALT
SPI-0027E1153-51-15-Alpha-Androst-16-En-3-Alpha-Ol
SPI-0027F18339-16-75-Alpha-Androst-16-En-3-One
SPI-3080SA5323-27-35Alpha-Androst-1-En-3,17-Diol
SPI-3080R 65-06-55Alpha-Androst-1-En-3-One-17-Ol
SPI-0027BC-5Alpha-Androstan-3Beta,17Beta-Diolethylcarbonate
SPI-0027BD-5Alpha-Androstan-3Beta,17Beta-Diolmethylcarbonate
SPI-0027BE-5Alpha-Androstan-3Beta,17Beta-Diolpropylcarbonate
SPI-0027BB-5Alpha-Androstandioltetrahydropyran Ether
SPI-0027BA571-20-05-Alpha-Androstane-3 Beta, 17 Beta-Diol
SPI-0027Z-5-Alpha-Androstanediol
SPI-0027Y-5-alpha-norandrostane-2,17-dione
SPI-0025D516-54-15Alpha-Pregnan-3Alpha-Ol-20-One
SPI-0664D4100-41-85-Amino-1,2,3-Thiadiazole
SPI-0002DA5378-49-45-Amino-1H-Tetrazole
SPI-0002DB15454-54-35-Amino-1H-Tetrazole Monohydrate
SPI-1831C35453-19-15-Amino-2,4,6-Triod-Isophthalic Acid
SPI-1831D37441-29-55-Amino-2,4,6-Triodoisophthalolyl Chloride
SPI-0071BL393-36-25-Amino-2-Bromobenzotrifluoride
SPI-0652DA89-54-35-Amino-2-Chlorobenzoic Acid
SPI-0071BJ320-51-45-Amino-2-Chlorobenzotrifluoride
SPI-37805-Amino-2-Chlorophenol
SPI-0012DG5350-93-65-Amino-2-Chloropyridine
SPI-0071BN654-70-65-Amino-2-Cyanobenzotrifluoride
SPI-0103D6470-17-35-Amino-2-Methoxybenzenesulfonic Acid
SPI-0652FA -5-Amino-2-Methoxybenzoic Acid Methyl Ester
SPI-0012DC6628-77-95-Amino-2-Methoxypyridine
SPI-2738D1687-53-25-Amino-2-Methyoxyphenol
SPI-0652DB13280-60-95-Amino-2-Nitrobenzoic Acid
SPI-0071BF393-11-35-Amino-2-Nitrobenzotrifluoride
SPI-3424DA19947-75-25-Amino-3,4-Dimethylisoxazole
SPI-0274C21299-72-95-Amino-3H-Imidazole-4-Carboxamide
SPI-0664FA17467-35-55-Amino-3-Methyl-1,2,4-Thiadiazole
SPI-091239906-04-25-Amino-4,6-Dichloro-2-Methylpyrimidine
SPI-1831A99-31-05-Aminoisophthalic Acid
SPI-1831B99-27-45-Aminoisophthalic Acid Dimethyl Ester
SPI-00587164-43-45-Aminoorotic Acid
SPI-25622508-29-45-Aminopentanol
SPI-1639EA65399-05-55-aminophthalide
SPI-0318P611-34-75-Aminoquinoline
SPI-0652DF5-AMINOSALICYLALDEHYDE
SPI-0652DC89-57-65-Aminosalicylic Acid
SPI-0419A22117-85-75-Aminosulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid
SPI-0419B-5-Aminosulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid Ethyl Ester
SPI-0419B33045-53-35-Aminosulfonyl-2-methoxybenzoic acid Ethyl Ester
SPI-0419C33045-52-25-Aminosulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid Methyl Ester
SPI-0419C5-Aminosulfonyl-2-methoxybenzoic acid Methyl Ester
SPI-1375DC5-aminosulfonyl-3-nitro-4-phenoxybenzoic acid
SPI-1475-5-Aminosulfonyl-3-Nitro-4-Phenoxybenzoic Acid
SPI-1375DB22892-96-25-Aminosulfonyl-4-Chloro-3-Nitrobenzoic Acid
SPI-2955932-52-55-Aminouracil
SPI-3080H571-36-85-androstene-3,17-dione
SPI-1856GA521-17-55-Androstene-3Beta,17Beta-Diol
SPI-1856GC-5-Androstenediol Ethylcarbonate
SPI-1856GD-5-Androstenediol Methylcarbonate
SPI-1856GB-5-Androstenediol Tetrahydropyran Ether
SPI-1856GE-5-Androstenediolpropylcarbonate
SPI-3305E2353-33-55-aza-2'-deoxycytidine
SPI-1911M320-67-25-Azacytidine
SPI-2895BA931-86-25-Azacytosine
SPI-3916CB271-34-15-Azaindole
SPI-0002BE18489-25-35-Benzyl-1H-Tetrazole
SPI-2515FB2436-15-95-BENZYLOXY-3-INDOLEACETONITRILE
SPI-3250M1215-59-45-Benzyloxyindole
SPI-3250M1215-59-45-Benzyloxyindole
SPI-143173866-23-65-Bromo Acetyl Salicylamide
SPI-3531AA34598-49-75-Bromo-1-Indanone
SPI-2569AB36082-50-55-Bromo-2,4-Dichloropyridimidine
SPI-0357FG21739-92-45-bromo-2-chlorobenzoic acid
SPI-0071BH445-01-25-Bromo-2-Chlorobenzotrifluoride
SPI-0012AP53939-30-35-Bromo-2-Chloropyridine
SPI-0357AF146328-85-05-Bromo-2-Fluorobenzoic Acid
SPI-0357P-5-Bromo-2-Fluorobenzoic Acid
SPI-0012DH766-11-05-bromo-2-fluoropyridine
SPI-0012AN223463-13-65-Bromo-2-Iodopyridine
SPI-2569BD183438-24-65-BROMO-2-IODOPYRIMIDINE
SPI-0012DK13472-85-05-Bromo-2-Methoxypyridine
SPI-19222270-59-95-Bromo-2-Methyl-2-Pentene
SPI-0012DL3430-13-55-bromo-2-methylpyridine
SPI-3250A10075-50-05-Bromoindole
SPI-3174FA87-48-95-Bromoisatin
SPI-2878CA4692-98-25-bromoisatoic anhydride
SPI-1639A64169-34-25-Bromophthalide
SPI-36371761-61-15-Bromosalicylaldehyde
SPI-163189-55-45-Bromosalicylic Acid
SPI-2569BA51-20-75-Bromouracil
SPI-3243D2067-33-65-BROMOVALERIC ACID
SPI-13612973-76-45-BromoVanillin
SPI-3531AD42348-86-75-CHLORO-1-INDANONE
SPI-1737A872-49-15-Chloro-1-Methyl Imidazole
SPI-1737B-5-Chloro-1-Methyl Imidazole Nitrate
SPI-1737C4897-25-05-Chloro-1-methyl-4-nitroimidazole
SPI-2976697-83-65-Chloro-2,4,6-Trifluoropyrimide
SPI-3219BB97-50-75-Chloro-2,4-Dimethoxyaniline
SPI-106720600-44-65-Chloro-2-benzothiazolinone
SPI-0092DD5-chloro-2'-fluoro-2-methylaminobenzophenone
SPI-0357AM394-30-95-Chloro-2-Fluorobenzoic Acid
SPI-0358EC345-18-65-Chloro-2-Fluoronitrobenzene
SPI-0012DJ1480-65-55-Chloro-2-Fluoropyridine
SPI-0652GA23602-63-35-chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
SPI-16381450-74-45'-Chloro-2'-Hydroxyacetophenone
SPI-1101-5-Chloro-2-Hydroxybenzyl Chloride
SPI-1844DB5-Chloro-2-Hydroxyindole
SPI-1689A3438-16-25-Chloro-2-Methoxy-Benzoic Acid
SPI-1689B33924-48-05-Chloro-2-Methoxybenzoic Acid Methyl Ester
SPI-1689C-5-Chloro-2-Methoxybenzoyl Chloride
SPI-0092D1022-13-55-Chloro-2-Methylamino-Benzophenone
SPI-2728C1006-99-15-Chloro-2-Methylbenzothiazole
SPI-1357C5306-98-95-CHLORO-2-METHYLPHENOL
SPI-06761635-61-65-Chloro-2-Nitroaniline
SPI-3245AA6628-86-05-Chloro-2-Nitrobenzaldehyde
SPI-3245BA2516-95-25-chloro-2-nitrobenzoic acid
SPI-08825891-21-45-Chloro-2-Pentanone
SPI-2266CC93-67-45-Chloro-2-Phenoxyaniline
SPI-0713719-64-25-Chloro-3-Phenylbenzoisoxazole
SPI-1362C74115-12-15-chloro-3-Pyridinol
SPI-2728D5-CHLORO-4-ISOTHIOCYANATO-2,1,3-BENZOTHIADIAZOLE
SPI-3174AB14389-06-15-chloro-7-methylisatin
SPI-1868A130-16-55-Chloro-8-Hydroxyquinoline
SPI-1868C25395-13-55-Chloro-8-Hydroxyquinoline Hydrochloride
SPI-1868B-5-Chloro-8-Hydroxyquinoline Sulfate
SPI-2728A2207-32-15-Chlorobenzo-2,1,3-Thiadiazole
SPI-1617EC20532-33-65-chlorobenzothiophene
SPI-360694-97-35-Chlorobenzotriazole
SPI-041133948-22-05-Chlorocarbonyl-dibenzo(b,f)azepine
SPI-3250F17422-32-15-Chloroindole
SPI-3250G10517-21-25-Chloroindole-2-Carboxylic Acid
SPI-3174AA17630-76-15-Chloroisatin
SPI-3243A1119-46-65-Chloro-N-Valeric Acid
SPI-3489C4964-69-65-Chloroquinaldine
SPI-0652EB635-93-85-Chlorosalicylaldehyde
SPI-0652EC7120-43-65-Chlorosalicylamide
SPI-0652EA321-14-25-Chlorosalicylic Acid
SPI-1937D1820-81-15-chlorouracil
SPI-3243C6280-87-15-Chlorovaleronitrile
SPI-3243B1575-61-75-Chlorovaleryl Chloride
SPI-267614918-21-95-Cyano-1-Pentyne
SPI-3250C15861-24-25-Cyanoindole
SPI-1639B82104-74-35-Cyanophthalide
SPI-1911K-5'-Deoxy-5-Fluorocytidine
SPI-2652BA97963-62-75-Difluoromethoxy-2-Mercaptobenzimidazole
SPI-2515JA169789-47-35-ETHOXY-3-INDOLE CARBOXALDEHYDE
SPI-2515FC169789-47-35-ETHOXY-3-INDOLECARBOXALDEHYDE
SPI-20425006-20-25-Ethoxy-4-Methyloxazole
SPI-0002BB-5-ethyl-1h-tetrazole
SPI-3146AA95885-13-55-Ethyl-4-(2-Phenoxyethyl)-2H-1,2,4-Triazole-3-(4H)-ONE
SPI-2272AB5394-36-55-ETHYL-5-METHYLHYDANTOIN
SPI-2272AA631-07-25-Ethyl-5-phenylhydantoin
SPI-39705223-06-35-ethylpyridine2-ethanol
SPI-1682C-5-Ethylsulfonyl-2-Methoxybenzoic Acid
SPI-0002CH89797-68-25-Ethylthio-1H-Tetrazole
SPI-1937B4212-49-15-Ethyluracil
SPI-3531AE700-84-55-FLUORO-1-INDANONE
SPI-0358GE394-32-15-Fluoro-2-Hydroxyacetophenone
SPI-2569BB1408-96-25-fluoro-2-methoxyuracil
SPI-0594AD33184-16-65-FLUORO-2-METHYLBENZOIC ACID
SPI-2099-5-Fluoro-2-Methylinden-3-Acetic Acid
SPI-209932004-66-35-FLUORO-2-METHYLINDENE-3-ACETIC ACID
SPI-0357FD446-33-35-Fluoro-2-Nitrotoluene
SPI-1260-5-Fluoro-4-Hydroxy-2-Mercaptopyrimidine
SPI-1911J-5-Fluorocytidine
SPI-3250K399-52-05-Fluoroindole
SPI-3174D433-69-65-Fluoroisatin
SPI-0768703-95-75-Fluoroorotic Acid
SPI-3310E316-46-15-Fluorouridine
SPI-1040BB82294-70-05-formyl-4-methylthiazole
SPI-2263821-41-05-Hexen-1-OL
SPI-3327C-5-Hydroxy-1,3-Oxathiane-2-Menthylcarboxylate
SPI-488440834-42-25-HYDROXY-4-METHYL-2(5H)-FURANONE
SPI-3824394-31-05-Hydroxyanthranilic Acid
SPI-3250H1953-54-45-Hydroxyindole
SPI-3340618-83-75-Hydroxyisophthalic Acid
SPI-429138585-74-95-HYDROXYMETHYLTHIAZOLE
SPI-429727828-71-35-HYDROXYNICOTINIC ACID
SPI-287320780-76-15-Iodoisatin
SPI-0652BD119-30-25-Iodosalicylic Acid
SPI-3158696-07-15-iodouracil
SPI-2933 3228-03-35-Isopropyl-3-Methylphenol
SPI-315917432-95-05-isopropyluracil
SPI-0002CE66242-82-85-Mercapto-1,2,3,4-Tetrazole-1-Methyl Sulfonic Acid Disodium Salt
SPI-0002CD67146-22-95-Mercapto-1,2,3,4-Tetrazole-1-Methylsulfonic Acid
SPI-2049A-5-Mercapto-1,2,3-Triazole
SPI-2049B-5-Mercapto-1,2,3-Triazole Sodium Salt Monohydrate
SPI-0002CA13183-79-45-Mercapto-1-Methyltetrazole
SPI-0002CC113221-74-25-Mercapto-1-Tetrazoylacetic Acid Sodium
SPI-3250D1006-94-65-Methoxy Indole
SPI-3531AB5111-70-65-Methoxy-1-Indanone
SPI-0399C32940-15-15-METHOXY-2-TETRALONE
SPI-2515CE1137-04-85-METHOXY-ALPHA-METHYLTRYPTAMINE
SPI-3250J 10601-19-15-Methoxyindole-3-Carboxaldehyde
SPI-3340BA46331-50-45-Methoxyisophthalic Acid
SPI-2515A608-07-15-Methoxytryptamine
SPI-2515B66-83-15-Methoxytryptamine HCL
SPI-2547G499-49-05-Methyl-1,3-Benzenedicarboxylic Acid
SPI-0002BA4076-36-25-Methyl-1H-Tetrazole
SPI-0618700-38-95-Methyl-2-Nitrophenol
SPI-1811DC5525-55-15-Methyl-2-Pyrazinecarboxylic Acid
SPI-0044LH13679-70-45-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
SPI-0044LK1918-79-25-methyl-2-thiophenecarboxylic acid
SPI-0170AA1136-45-45-Methyl-3-Phenyl-Isoxazol-4-Carboxylic Acid
SPI-0170AB16883-16-25-Methyl-3-Phenyl-Isoxazol-4-Carboxylicacid Chloride
SPI-3424CD64305-24-25-Methyl-4-Isoxazolecarbonyl Chloride
SPI-3514B82517-12-2-5-methyl-7-methoxyisoflavone
SPI-2616CB614-97-15-METHYLBENZIMIDAZOLE
SPI-1617EA14315-14-15-methylbenzo(b)thiophene
SPI-0338951-55-35-Methyl-DL-Tryptophan
SPI-2066628-46-65-Methylhexanoic Acid
SPI-1032-5-Methylimidazole
SPI-3250N614-96-05-Methylindole
SPI-3174E-5-Methylisatine
SPI-3174EA608-05-95-methylisatine
SPI-3424BA5765-44-65-Methylisoxazole
SPI-3424CB42831-50-55-Methylisoxazole-4-Carboxylic Acid
SPI-3424CC-5-Methylisoxazole-4-Carboxylic Acid Ethyl Ester
SPI-1796E-5-Methylsalicylamide
SPI-2515DB55795-89-65-methyltryptamine hydrochloride
SPI-3310A1463-10-15-Methyluridine (Patent ?)
SPI-0015AA92-55-75-Nitro-2-Furaldehyde Diacetate
SPI-0044LE6317-37-95-nitro-2-thiophene carboxylic acid
SPI-0044LD4521-33-95-nitro-2-thiophenecarboxaldehyde
SPI-2842480-68-25-Nitrobarbituric Acid
SPI-1617EB4965-26-85-nitrobenzothiophene
SPI-0015AB698-63-55-Nitrofurfuraldehyde
SPI-2738C67233-85-65-Nitroguaiacol Sodium Salt
SPI-23375401-94-55-Nitroindazole
SPI-3250E6146-52-75-Nitroindole
SPI-3174GA611-09-65-nitroisatin
SPI-1832A618-88-25-Nitroisophthalic Acid
SPI-1832B13290-96-55-Nitroisophthalic Acid Dimethylester
SPI-1832C1955-46-05-Nitroisophthalic Acid Methylester
SPI-0710AA60779-49-95-Nitroorotic Acid
SPI-0710AC60779-49-95-NITROOROTIC ACID POTASSIUM SALT MONOHYDRATE
SPI-0710AB-5-Nitroorotic Acid Sodium Salt
SPI-0710AB5-NITROOROTIC ACID SODIUM SALT
SPI-0318G607-34-15-Nitroquinoline
SPI-0652BB17302-46-45-Nitrosalicyclic Acid Methyl Ester
SPI-0652BA96-97-95-Nitrosalicylic Acid
SPI-1886B1006-23-15-Nitroso-2,4,6-Triaminopyrimidine
SPI-1937C611-08-55-Nitrouracil
SPI-2300-5-Phenyl-3-Thiourea-1,2,4-Thiadiazole
SPI-2272BA89-24-75-Phenylhydantoin
SPI-0002BC18039-42-45-Phenyltetrazole
SPI-3366-5-Piandresterene
SPI-3342F46728-75-05-sulfoisophthalic acid lithium salt
SPI-3342A-5-sulphoisophthalic acid
SPI-3342B6362-79-45-Sulphoisophthalic Acid Monosodium Salt
SPI-3342C-5-sulphoisophthalic acid trisodium salt
SPI-1909FB12888-43-46-(bromomethyl)-3,4-dihydro-2-methyl-4-oxoquinazoline
SPI-1797-6,11-dihydro-11-(3-dimethylaminopropyl)-11-hydroxy[b.e.]thiepin
SPI-14471531-77-76,11-Dihydrodibenzo[b,e]Thiepin-11-One
SPI-0679A-6,7,8-Trifluoro-4-Oxo-Quinoline-3-Carboxylic Acid Ethylester
SPI-4546A153851-71-96,7-DIHYDRO-6-MERCAPTO-5H-PYRAZOLO[1,2-A][1,2,4]TRIAZOLIUM CHLORIDE
SPI-1909A28888-44-06,7-dimethoxquinazoline-2,4(1h,3h)-dione
SPI-0898-6,8-Dichloro-9-(Tetrahydro-2H-Pyran-2-YL Purine
SPI-0570-6,8-Dichlorocaprylic Acid Ethyl Ester
SPI-05706,8-dichlorocaprylic acid ethyl ester
SPI-1903B5031-74-36-[(2-Hydroxyethyl)Sulfonyl]Benzoxazol-2-(3H)-One
SPI-1745BA6642-31-56-Amino-1,3-Dimethyluracil
SPI-1745AA2434-53-96-Amino-1-Methyluracil
SPI-1269461-98-36-Amino-2,4-Dimethylpyrimidine
SPI-5146CP77326-36-46-AMINO-2-FLUOROBENZONITRILE
SPI-1660-6-amino-4-chloro-2-cyclopropylamino-s-triazine
SPI-00547597-60-66-Amino-5-(N-Formylamino)-1,3-Dimethyl Uracil
SPI-1573-6-Amino-5-Bromo-1-Methyl-Uracil
SPI-36461672-48-66-amino-5-nitroso-2-thiouracil
SPI-2999AB6-Aminoveratraldehyde
SPI-0313551-16-66-APA
SPI-3916CC271-29-46-Azaindole
SPI-0286HC6-Benzoylhexanoic Acid Ethyl Ester [molecular formula:C15H20O3]
SPI-3872HB15903-94-36-Benzyloxyindole
SPI-3872HB15903-94-36-Benzyloxyindole
SPI-3877A-6-Bromo-2,3-Difluoroaniline
SPI-3877B1481-21-66-bromo-2,4,5-trifluoroaniline
SPI-3877A-6-Bromo-2,4-Difluoroaniline
SPI-5146CM79544-27-76-BROMO-2-FLUOROBENZONITRILE
SPI-1395D5111-65-96-Bromo-2-Methoxynaphthalene
SPI-1395B5773-80-86-Bromo-2-Naphthoic Acid
SPI-1395A15231-91-16-Bromo-2-Naphthol
SPI-4595A4224-70-86-BROMOHEXANOIC ACID
SPI-3872DD52415-29-96-Bromoindole
SPI-3174FB6326-79-06-Bromoisatin
SPI-1514BA26198-19-66-Chloro-1-Hydroxy-1H-Benzotriazole
SPI-3531BC14548-38-06-chloro-1-indanone
SPI-1034F-6-Chloro-2,3,4,5-Tetrafluorobenzoic Acid
SPI-3470-6-Chloro-2,4-Dinitrophenol
SPI-5146CN668-45-16-CHLORO-2-FLUOROBENZONITRILE
SPI-2956D1651-29-26-CHLORO-2-FLUORPURINE
SPI-040710226-30-96-Chloro-2-Hexanone
SPI-38406-Chloro-2-Naphthylsulfonylchloride
SPI-38705344-49-06-Chloro-2-Nitrobenzoic Acid
SPI-3618AA18368-63-36-Chloro-2-Picoline
SPI-1524BC6-Chloro-3,5-Diaminopyrazine-2-Carboxylic Acid Methyl Ester
SPI-1745BC4318-56-36-CHLORO-3-METHYLURACIL
SPI-0953-6-chloro-5-cyano-4-methoxymethyl-2-methyl-3-nitropyridine
SPI-3946-6-Chloro-5-Methoxy-4-Sulfanilamide Pyrimidine
SPI-0684-6-Chloro-8-Iodo-9-(Tetrahydro-2H-pyran-2-YL) Purine
SPI-0185-6-Chloro-9-(Tetrahydro-2H-Pyran-2-YL) Purine
SPI-1557D2004-07-16-chloroguanine riboside
SPI-3872DC17422-33-26-Chloroindole
SPI-3174B6341-92-06-Chloroisatin
SPI-2878BA24088-81-16-chloroisatoic anhydride
SPI-1423KA5326-23-86-Chloronicotinic Acid
SPI-3543C33252-28-76-Chloronicotinonitrile
SPI-3872CA56341-37-86-Chlorooxindole
SPI-2956A87-42-36-Chloropurine
SPI-2956B2004-06-06-Chloropurine Riboside
SPI-2956C6-Chloropurine Riboside Acetonide
SPI-0318YA612-57-76-chloroquinoline
SPI-332152927-22-76-cyano-2-naphthol
SPI-3872GA15861-36-66-Cyanoindole
SPI-0525-6-Diethylamino-2-[(3-Arifluoromethyl)Anlino]-Fluoran
SPI-2652AA-6-difluoromethoxy-1h-benzimidazole-2-thiol
SPI-3531BA1481-32-96-Fluoro-1-Indanone
SPI-1563-6-Fluoro-2-Methyl-1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
SPI-3872DB399-51-96-Fluoroindole
SPI-2878B-6-Fluoroisatoic Anhydride
SPI-3872AC1196-70-96-formylindole
SPI-164619315-93-66-hydroquinilinone
SPI-3791-6-Hydroxy-1-(R)-Aminoindan
SPI-20552437-17-46-Hydroxy-1-Naphthoic Acid
SPI-3979DA54197-66-96-hydroxy-2(1h)-3,4-dihydroquinolinone
SPI-0833A-6-Hydroxy-2,4,5-Triaminopyrimidine
SPI-0833B1603-02-76-Hydroxy-2,4,5-Triaminopyrimidine Sulfate
SPI-3871-6-Hydroxy-2-oxo-1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
SPI-12941698-54-06-Hydroxy-2-Phenyl-3(2H)-Pyridaxinone
SPI-27341698-54-06-Hydroxy-2-Phenyl-3-(2H)-Pyridozinenone
SPI-1905DA6-hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril
SPI-3566-6-Hydroxy-3,4-Dihydrocarbostyril
SPI-3872DA2380-86-16-Hydroxyindole
SPI-1423KC 5006-66-66-Hydroxynicotinic Acid
SPI-2815580-16-56-Hydroxyquinoline
SPI-1979B1730-48-96-METHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDRONAPHTHALENE
SPI-2652B-6-Methoxy-1H-Benzoimidazole-2-Thiol
SPI-3531BB13623-25-16-Methoxy-1-Indanone
SPI-1979A1078-19-96-Methoxy-1-Tetralon
SPI-1617BB63675-74-16-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)benzo[b]thiophene
SPI-2308-6-Methoxy-2-(Alpha-Bromo)-propiophthone
SPI-1979D27752-24-56-METHOXY-2-METHYL-1-TETRALONE
SPI-06623453-33-66-Methoxy-2-Naphtaldehyde
SPI-15922700-47-26-Methoxy-2-Propionylnaphthalene
SPI-1979C2472-22-26-Methoxy-2-Tetralone
SPI-085563444-51-96-Methoxy-2-Vinylnaphthalene
SPI-3979DB54197-64-76-methoxy-3-4-dihydro-1h-quinolin-2-one
SPI-1108-6-Methoxy-8-(1' Methyl-4'-Phthalimide) Butyl-Amino Quinoline
SPI-0177BA85-81-46-Methoxy-8-Nitro quinoline
SPI-094385-81-46-Methoxy-8-Nitro quinoline
SPI-0872HA3189-13-76-methoxyindole
SPI-3872HA3189-13-76-Methoxyindole
SPI-3872HA3189-13-76-Methoxyindole
SPI-3546-6-Methoxy-Naphthalene-2-Propenoic Acid
SPI-2366BA3147-64-66-methoxysalicylic acid
SPI-1979B1730-48-96-Methoxytetralin
SPI-2515DA3610-36-46-methoxytryptamine
SPI-453292284-35-06-METHYLCYCLOHEX-3-ENECARBOXYLIC ACID
SPI-3872EA 3420-02-86-Methylindole
SPI-2878BC4692-99-36-methylisatoic anhydride
SPI-0318YB91-62-36-Methylquinoline
SPI-0423628-48-26-Methyluracil
SPI-43066-NITRO-2,4-DIMETHOXYBENZOIC ACID
SPI-242752033-70-26-Nitro-3-(Phenylacetamido)Benzoic Acid
SPI-3770A94-52-06-Nitrobenzimidazole
SPI-3770B6-Nitrobenzimidazole Nitrate
SPI-3788-6-Nitrobenzoxazolinone
SPI-31567597-18-46-Nitroindazole
SPI-3872FA4769-96-46-Nitroindole
SPI-3135AA19727-83-46-nitroindoline
SPI-0115L712-97-06-Nitropiperonal
SPI-2999AA20357-25-96-Nitroveratraldehyde
SPI-3299-6-O-Methylerythromycin A.Klacid
SPI-0318YC10349-57-26-quinolinecarboxylic acid
SPI-3552C23146-05-67-(2-bromoethyl)theophylline
SPI-1878-7-(2'-Thiazoylazo)-8-Hydroxyquinoline
SPI-0481AE-7,8-Difluoro-2,3-Dihydro-3-Methyl-4H-Benzoxazine
SPI-2339AN7-[2-(2-amino-4-thiazolyl)-2-(tert-butoxy-acetoxyimino)-acetamido]-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid diphenylmethyl ester
SPI-2880A 2747-05-97-Acetoxy-4-Methyl Coumarin
SPI-0413-7-act
SPI-156226395-99-37-ADCA
SPI-0027AG53-00-97-alpha-hydroxydehydroepiandrosterone
SPI-0480GD-7-Amino-1-Cyclopropyl-6-Fluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-3-Quinoline Carboxylic Acid
SPI-2339AE37539-03-07-amino-3-((1h-1,2,3-triazol-5-yl)-thiomethyl)-ceph-3-em-4-carboxylic acid
SPI-2339BA24209-38-97-amino-3-(1-methyltetrazol-5-ylthiomethyl)-3-cephem-4-carboxylic acid
SPI-2339DA7-amino-3-(1-pyridinium methyl)ceph-3-em-4-catboxylate hydroiodide,(6r,7r)-
SPI-2339AP-7-amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thiomethyl]-cephalosporanic acid
SPI-2339AD7-amino-3-[[(1,3,4-thiadiazol-5-yl)thio]methyl]-3-cephem-4-carboxylic acid
SPI-2339EA7-amino-3-[1-(2-n,n-dimethylaminoethyl)-1h-tetrazol-5-yl]thiomethyl-3-cephem-4-carboxylic acid
SPI-0366BA7-amino-3-cephem-4-carboxylic acid (7-anca)
SPI-267353994-69-77-amino-3-chlorocephalosporanic acid
SPI-0366BD7-amino-3-chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic acid
SPI-0366BB79349-53-47-amino-3-chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic acid diphenyl methyl ester hydrochloride
SPI-0366CA7-amino-3-methoxy-3-cephem-4-carboxylic acid
SPI-0366AA79349-82-97-amino-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic acid
SPI-0366AB79349-67-07-Amino-3-Vinyl-3-Cephem-4-Carboxylic Acid Diphenylmethyl Ester Hydrochloride
SPI-2880C26093-31-27-amino-4-methylcoumarin
SPI-2880D7-AMINO-4-METHYLCOUMARIN SULFATE
SPI-0907957-68-67-Aminocephalosporanic Acid
SPI-3916C271-63-67-Azaindole
SPI-3916GB20289-27-47-Benzyloxyindole
SPI-3916GB20289-27-47-Benzyloxyindole
SPI-2339AJ7beta-amino-3-[3-amino-2-(2-hydroxyethyl)pyrazolin]-methyl-3-cephem-4-carboxylate hydrochloride dihydrate
SPI-2339BB7beta-amino-7alpha-methoxy-3-{[(1-methyl-1h-tetrazo-5-yl)thio]-3-cephem-4-carboxylate}diphenylmethyl
SPI-3916GC51417-51-77-Bromoindole
SPI-1747-7-Chlor-5-Phenyl-2-Thiono-2,3-Dihydr-1H-1.4-Benzodiazepin
SPI-2945-7-Chloro-1,3-Dihydro-5-(2-Fluorophenyl)-2H-1,4-Benzodiazepin
SPI-0945A7-Chloro-1,3-Dihydro-5-(2-Fluorophenyl)-2H-1,4-Benzodiazepin-2-One
SPI-2945A2886-65-97-chloro-1,3-dihydro-5-(2-fluorophenyl)-2h-1,4-benzodiazepin-2-one
SPI-2945B-7-Chloro-1,3-Dihydro-5-(2-Fluorophenyl)-2-Nitromethylene-2H-1,4-Benzodiazepine
SPI-2514100301-18-07-chloro-1-cyclopropyl-1,4-dihydro-6-fluoro-4-oxo-1,8-naphthpyridine-3-carboxylic acid
SPI-0480GA86393-33-17-Chloro-1-Cyclopropyl-6-Fluoro-1,4-Dihydro 4-Oxoquinoline Carboxylic Acid
SPI-0480GB-7-Chloro-1-Cyclopropyl-6-Fluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-Quinoline-3-Carboxylic Acid Ethyl Ester
SPI-0480GB7-chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
SPI-0480GC-7-Chloro-1-Cyclopropyl-6-Fluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-Quinoline-3-Carboxylic Acid Methyl Ester
SPI-0462DB-7-Chloro-1-Ethyl-6-Fluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-Quinoline-3-Carboxylic Acetate
SPI-0462DB-7-Chloro-1-Ethyl-6-Fluoro-1,4-Dihydro-4-Oxo-Quinoline-3-Carboxylic Acetate
SPI-2716D86-47-57-Chloro-4-Hydroxy-3-Carboxyquineoline
SPI-271686-99-77-Chloro-4-Hydroxyquinoline
SPI-2945H-7-Chloro-5-92-Chlorophenyl)-1,3-Dihydro-2H-3-Acetoxy-1,4-Benzodia-2Epine-2-One
SPI-0462DA-7-Chloro-6-Fluoro-1-Ethyl-1,4-Dihydro-4-Oxoquinolone-3-Carboxylic Acid
SPI-3916EA53924-05-37-Chloroindole
SPI-3174C-7-Chloroisatine
SPI-3489D4965-33-77-Chloroquinaldine
SPI-3489A-7-Chloroquinaldine HCL
SPI-3489B612-61-37-Chloroquinoline
SPI-2264N41340-36-77-Ethyl-3-(2-Hydroxyethyl)-Indole
SPI-324922867-74-97-Ethylindole
SPI-3916EB387-44-07-Fluoroindole
SPI-3174H317-20-47-FLUOROISATIN
SPI-3916D2380-84-97-Hydroxyindole
SPI-3463-7-hydroxyisoflavone
SPI-3744580-20-17-Hydroxyquinoline
SPI-338335212-22-77-isopropoxy isoflavone
SPI-3981A6836-19-77-Methoxy-1-Tetralone
SPI-3981B4133-34-07-Methoxy-2-Tetralone
SPI-3916GA3189-22-87-Methoxyindole
SPI-3514A-7-Methoxyisoflavone
SPI-3916A933-67-57-Methylindole
SPI-0318H612-60-27-Methylquinoline
SPI-0339BA40353-34-27-nitro-1-tetralone
SPI-0399BA40353-34-27-NITRO-1-TETRALONE
SPI-3916B6960-42-57-Nitroindole
SPI-2339AB64308-63-07-Phenylacetamido-3-Chloromethyl-3-Cephem-4-Carboxylic Acid Diphenyl Methyl Ester
SPI-2339AC7-phenylacetamido-3-hydroxy-3-cephem-4-carboxylic acid diphenylmethyl ester.toluene solvated
SPI-0884G37385-01-68-(Benzylamino)Quinoline
SPI-18811160-28-78,8'-Dithiodiquinoline
SPI-2880B2555-29-58-acetyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin
SPI-0177AA90-52-88-Amino-6-Methoxyquinoline
SPI-3252578-66-58-Aminoquinoline
SPI-10842879-15-48-Benzyltheophylline
SPI-2332-8-Bromo-6-Chloro-9-(Tetrahydro-2H-Pyran-2-YL) Purine
SPI-1740-8-Chloro-11-Oxo-10, 11-Dihydro-5h-Dibenzo-1,4-Diazepin
SPI-2945E-8-Chloro-3A, 4-Dihydro-6-(2-Fluorophenyl)-1-Methyl-3H-Imidazo [1,5A][1,4]Benzodiazepine
SPI-2402-8-Chloro-6,11-Dihydro-5H-Benzo-(5,6)Cyclohepta(1,2-Pyridine-11-One)
SPI-06148-ethyl-2-methylthio-5-oxo-5,8-dihydro-pyrido[2,3-d]-pyrimidin-6-carboxylic
SPI-0884H826-81-38-Hydroxyquinaldine
SPI-0884A148-24-38-Hydroxyquinoline
SPI-0884C134-30-58-Hydroxyquinoline Citrate
SPI-0884F-8-Hydroxyquinoline Dithiophosphate
SPI-0884M-8-Hydroxyquinoline Dithiophosphate
SPI-0884L1127-45-38-Hydroxyquinoline N-Oxide
SPI-0884E -8-Hydroxyquinoline Phthalyl Sulfathiazole
SPI-0884D10577-57-38-Hydroxyquinoline Potassium Sulfate
SPI-0884B134-31-68-Hydroxyquinoline Sulfate
SPI-0884N207386-91-28-Hydroxyquinoline Sulfate Monohydrate
SPI-0884K84-88-88-Hydroxyquinoline-5-Sulfonic Acid
SPI-0884KA207386-92-38-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid hydrate
SPI-0884J491-33-88-Mercaptoquinoline Hydrochloride
SPI-11425309-19-38-Methoxy-2-Tetralone
SPI-0318Q611-32-58-Methylquinoline
SPI-0318J607-35-28-Nitroquinoline
SPI-0318L86-59-98-Quinoline Carboxylic Acid
SPI-0318K18704-37-58-Quinoline Sulfonyl Chloride
SPI-1856WD6218-29-79(10)-Dehydronandrolone
SPI-3863-9-(4-Acetoxy-3-Acetoxymethylbut-1-yl)-2-Amino-6-Chloropurine
SPI-3842523-27-39, 10-Dibromoanthracene
SPI-0481BA107358-77-09,10-Difl-2,3-dihydro-2-methyl-oxo-7H-pyrido[1,2,3-de]-1,4-benzoxazine-6-carb.acid
SPI-0481AA82419-35-09,10-Difluoro-3-Methyl-7-Oxo-2,3-Dihydro 7-H-Pyrido-1,2,3-DE]-1,4-Benzoxyazine-6-Carboxylic Acid
SPI-0481CA9,10-difluoro-7-oxo-2,3-dihydro-7h-pyrido[1,2,3-de][1,4]-benzothiazine-6-carboxylic acid
SPI-1995A-9,10-Dihydro-4H-Benzo[4,5] Cyclohepta[1,2-B] Thiophene
SPI-25853236-71-39,9-Bis(Hydroxyphenyl)Fluorene
SPI-0871-9-Amino-2-Ethoxy-6-Nitroacridine
SPI-0759B642-31-99-Anthracenecarboxaldehyde
SPI-0759C1468-95-79-Anthracenemethanol
SPI-3841573-17-19-Bromophenanthrene
SPI-14401989-33-99-Carboxyfluorene
SPI-3520486-25-99-Fluoreneone
SPI-3083C486-25-99-Fluorenone
SPI-3083E24324-17-29-Fluorenylmethanol
SPI-300928920-43-69-Fluorenylmethyl Chloroformate
SPI-3083F467-69-69-Hydroxy-9-Fluororenecarboxylic Acid
SPI-3083D1689-64-19-Hydroxyfluorene

* Items covered by valid patent in any country are not offered or supplied to those countries. The customer should verify the patent position in the concerned country and offer is subject to final confirmation.